อัพโหลดไฟล์ได้ขนาดไม่เกิน 5MB. รองรับไฟล์ pdf, jpg, jpge, doc, docx
( เครื่องหมาย * หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก )