THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ผู้จัดการฝ่าย Evaporation
(Evaporation Department Manager)
(ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.                
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
                                    ฯลฯ  
หน้าที่หลัก                   
 • กำกับ ดูแล รับผิดชอบต่อการวางแผนงานในระบบระเหยน้ำกากส่า ให้ได้ในปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • กำกับ ดูแล รับผิดชอบต่อการวางแผนการผลิตสารปรับปรุงดิน และจ่ายไฟฟ้าร่วม เพื่อให้ได้ในปริมาณตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้งบประมาณเพื่อให้งานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • กำกับ ดูแล และรับผิดชอบต่อการจัดกำลังคน การพัฒนาบุคลากรภายในฝ่ายให้มีความรู้และทักษะในงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดูแลให้บุคลากรภายในฝ่ายปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้การผลิต เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • กำกับ ดูแล ระเบียบปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรมเคมี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผน ความคิดริเริ่ม และความคิดเชิงระบบ
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
คุณสมบัติ

ผู้จัดการแผนกหม้อไอน้ำและไฟฟ้ากำลัง (ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.                 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
                                    ฯลฯ  
หน้าที่หลัก                   
 • วางแผนงานการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้กระบวนการระเหยน้ำกากส่าให้มีประสิทธิภาพ                      
 • วางแผนการใช้เชื้อเพลิง และการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถจ่ายไฟร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
 • พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัฒนาบุคคลากรในสายงานให้มีความรู้ความสามารถ     
 • ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
 • ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องกล และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี และดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ การวางแผน ความคิดริเริ่ม ความคิดเชิงระบบ และความละเอียดรอบคอบ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) ผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญหรืออาวุโส
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น
คุณสมบัติ

ผู้จัดการแผนกหม้อต้มและหม้ออบ (ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.                 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
                                    ฯลฯ  
หน้าที่หลัก                   
 • วางแผนงานการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้กระบวนการระเหยน้ำกากส่าให้มีประสิทธิภาพ                      
 • วางแผนใช้เชื้อเพลิง และการผลิตสารปรับปรุงดิน และวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
 • พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัฒนาบุคคลากรในสายงานให้มีความรู้ความสามารถ     
 • ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท                                      
 • ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และดำรงตำแหน่งระดับบังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ การวางแผน ความคิดริเริ่ม ความคิดเชิงระบบ และความละเอียดรอบคอบ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) ผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญหรืออาวุโส
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :       สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :      จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.                
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
                                    ฯลฯ  
หน้าที่หลัก                   
 • จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงาน ต่างๆ ให้ครบถ้วน ตามแผนการปฏิบัติงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สำนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ                                                                                       
 • ปฎิบัติงานอย่างปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท
 • ปฎิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานธุรการ 2 ปี
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
คุณสมบัติ
วิศวกรเครื่องกล
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :        จันทร์ – เสาร์ เวลา  08:00 – 17:00 น.                 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร ฯลฯ  
 
 
หน้าที่หลัก  : 
รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานโครงสร้าง วางแผนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี รวมทั้งควบคุมดูแลระเบียบปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำหนด
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ  25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 6. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       ทำงานเป็นกะ
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ  
 
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
            ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS) 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หญิง อายุ  23 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเทคโนยีการหมัก, เคมีอุตสาหกรรม
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS office, และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ