THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ
วิศวกรพัฒนาโครงการ
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                   1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          วันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
-จัดทำรายละเอียดการประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Evluation) สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ
-จัดทำรายงานการศึกษาโครงการเพื่อนำเสนอและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
-ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรเพื่อนำโครงการสู่การปฏิบัติ รวมถึงการจัดทำและรวบรวมเอกสารในการขออนุญาตดำเนินโครงการตามกฎหมายและขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   (หากจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ และ จบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/ การกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000
- มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Technology in Industry (Industry 4.0
- มีทักษะการเขียนรายงานโครงการนำเสนอผู้บริหาร/ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
คุณสมบัติ
นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร)

 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                   1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          วันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
- ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร
- การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ วางแผน หรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
- การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงเตรียมข้อมูลให้พร้อม (Data Pre-processing) สำหรับการวิเคราะห์
- การสร้างตัวแบบ (Data Modeling) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนา Machine Learning เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงลึกของข้อมูล
- การจัดทำ Data Visualization และ Application Programming Interface (API)


 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 0-2 ปี ในการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ และ Machine Learning
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000 / การกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร
- มีทักษะการจัดทำรายงาน Data Visualization นำเสนอผู้บริหาร / การเขียนโปรแกรมและการใช้งาน Library ในภาษา Python หรือ R  เพื่อ 
  งานวิเคราะห์ข้อมูลและ Machine Learning
- มีความรู้เกี่ยวกับ การสร้าง Application Programming Interface (API)
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
คุณสมบัติ
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                   1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          วันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.        กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.        กองทุนประกันสังคม
3.        กองทุนเงินทดแทน
4.        ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.        โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.        วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.        วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.        ชุดยูนิฟอร์ม
9.        ค่าล่วงเวลา
10.     ค่าที่พัก / ค่าอาหาร  
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
- ออกแบบจัดทำและพัฒนาโปรแกรมให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้งานในบริษัทฯ
- ดูแล ให้คำปรึกษา และแก้ไขโปรแกรม ERP
- ปฏิบัติงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เน็ทเวิร์ค, อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์เน็ทเวิร์ค, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- งานด้านเอกสารระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม


 
คุณสมบัติ
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - ประสบการณ์ในสายงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-3 ปี
 - ประสบการณ์ในสายงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0-1 ปี
 - มีความรู้ด้าน Programing / ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 - มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดฐานข้อมูล SQL Server / การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และอุปกรณ์เน็ทเวิร์ค
 - มีทักษะการเขียนโปรแรกม PHP MySQL/ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 - สามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินได้
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com