THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ
หัวหน้างานธุรการสำนักงานใหญ่
(Head Office Administrative Supervisor)
 (ประจำสำนักงานใหญ่ ติด BTS เพลินจิต)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานใหญ่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.                
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 • โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สวัสดิการอื่นๆ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารการนำเสนองาน ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้อำนวยการด้านบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการงานเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การประสานงานคณะกรรมการบริษัท และจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท และงานด้านเลขานุการบริษัท ทะเบียนประวัติกรรมการ
 • ประสานงานเพื่อขอข้อมูลและจัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1, 56-2, CSR Report
 • ปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณที่กำหนด ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ       
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน ความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาความลับ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS. Word, Excel, Power Point) และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 (สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
คุณสมบัติ
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                   1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :        วันจันทร์-วันเสาร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ  
 
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)

 
หน้าที่หลัก  : 
            จัดทำแผนงานและงบประมาณในการตรวจเช็ค,ซ่อมแซม, บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และจัดการงานและงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าพร้อมต่อการใช้งาน
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หญิง อายุ  23 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS office, และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ