THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อื่น
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-วางแผนการตลาดและผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมฮิวเมท (ปุ๋ย) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่น
-ศึกษาและพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
-จัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
-ประสานงานการจัดส่งและบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
-ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดจากลูกค้าและแหล่งอื่น เพื่อหาโอกาสและความเป็นไปได้ทางการตลาด รวมทั้งช่องทางในการหาตลาดใหม่ๆ

  
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 40-45 ปี มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 10 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง / ระดับบริหารการขาย 3-5 ปี ขึ้นไป
- ผ่านการฝึกอบรม ระบบ ISO 9001 & 14000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ทักษะ การกําหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคลและธุรการ  เบอร์โทรศัพท์   02-627-3890-4  ต่อ 51 ,52
                                                E-MAIL :  nongsamorn.t@thaiagroenergy.com ,
                                                                                           jariya.d@thaiagroenergy.com
 
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ผู้จัดการแผนกพัฒนาโครงการ
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยาย ธุรกิจขององค์กร
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
-กำกับดูแลการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการเงินของโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
-ตรวจสอบการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเพื่อนำเสนอและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
-วางแผนและบริหารจัดการในการนำโครงการที่ได้รับอนุมัติไปสู่การปฏิบัติ


  
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการเงินด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- อายุ 35-40 ปี ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/ การกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000
- มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Technology in Industry (Industry 4.0)
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคลและธุรการ  เบอร์โทรศัพท์   02-627-3890-4  ต่อ 51 ,52
                                                E-MAIL :  nongsamorn.t@thaiagroenergy.com ,
                                                                                           jariya.d@thaiagroenergy.com
 
 
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่บัญชี
( ประจำสำนักงานโรงาน สุพรรณบุรี 1 อัตรา)
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :            สำนักงานโรงงาน 1 อัตรา
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน                    ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์   08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
1.งานด้านบัญชี
  - บันทึกบัญชีระบบเจ้าหนี้ในระบบ ERP
  - บันทึกบัญชีระบบแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  - ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 
2.งานควบคุมและตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
  - สรุปการรับหรือการเบิกสินค้าคงเหลือประจำเดือน
  - สังเกตุการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 
3.งานอื่นๆ
  - จัดทำรายงานขายต่างๆ
  - ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 
 
 

 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-3 ปี
- มีความรู้ ทางด้านมาตรฐานการบัญชี/ภาษีอากร/ระบบ ERP
- มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/ ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบุคคล 035-969905-7 ต่อ 107 / E-MAIL :  jiranan.si@thaiagroenergy.com
 
คุณสมบัติ
วิศวกรเครื่องกล
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :        จันทร์ – เสาร์ เวลา  08:00 – 17:00 น.                 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร ฯลฯ  
 
 
หน้าที่หลัก  : 
รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานโครงสร้าง วางแผนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี รวมทั้งควบคุมดูแลระเบียบปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำหนด
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ  25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 6. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       ทำงานเป็นกะ
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ  
 
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
            ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS) 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หญิง อายุ  23 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเทคโนยีการหมัก, เคมีอุตสาหกรรม
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS office, และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบุคคล 035-969905-7 ต่อ 107 / E-MAIL :  jiranan.si@thaiagroenergy.com
คุณสมบัติ
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
 10. สวัสดิการอื่นๆ 

คุณสมบัติ
• เพศชาย 22 - 28 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.ช่างอุตสาหกรรม
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์ในงานควบคุมเครื่องจักร
คุณสมบัติ
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
 10. สวัสดิการอื่นๆ 

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 22-28 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.ช่างอุตสาหกรรม
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
คุณสมบัติ
ช่างไฟฟ้า (Electrical Technician) (2 อัตรา)
(ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
 
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
จำนวนที่รับ :                  2 อัตรา
 
วันและเวลาทำงาน :        จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.                
 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
                                    ฯลฯ  
หน้าที่หลัก  :  ตรวจเช็คและปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า, เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนที่กำหนดไว้ โดยให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องทำความเย็น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ สามารถใช้งาน Inverter, Soft Start, PLC เบื้องต้น
 5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
 6. ไม่มีภาวะตาบอดสี, ไม่เป็นโรคกลัวความสูง
 7. สามารถทำงานเข้ากะได้
 8. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)