THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
CG & CSR
CSR
 • นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม

            บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสิ่งแวดล้อม     2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย   3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร   4) ด้านสังคม
 • กิจกรรม CSR ปี 2557

             ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม บริเวณโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี
   
 • กิจกรรม CSR ปี 2556

            ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม บริเวณโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี