THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
CG & CSR
กิจกรรม CSR ปี 2556

          ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม บริเวณโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี
 
      ● ด้านศาสนาและประเพณี

 

- สนับ สนุนการจัดงานประเพณียกธง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหมู่บ้านดงอู่ทอง และหมู่บ้านสระบัวก่ำ ร่วมกันจัดขึ้นในวันสงกรานต์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- สนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดขบวนเทียนพรรษาของอำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ ใน โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี
- บริษัทฯ ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง เตรียมอาหารเลี้ยงทานชาวบ้านที่เข้าร่วมงาน ทำบุญเลี้ยงพระ 500 รูป ณ วัดใหม่ฉายหิรัญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- บริษัทฯ และพนักงานร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ตามวัดต่างๆ
 ด้านการศึกษาและกีฬา


 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็ก อุปกรณ์กีฬา อาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับโรงเรียนสระบัวก่ำ โรงเรียนแจงงาม โรงเรียนดงเชือกพันเจริญ อบต.หนองโพธิ์ และอบต.หนองมะค่าโมง
- มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 โรงเรียน รอบบริเวณโรงงานด้านสาธารณสุข

  -  
สนับสนุนค่ายาเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านวังน้ำโจน จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


- บริษัทฯ ร่วมกับคุณไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ นายอำเภอด่านช้าง ได้ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านดงอู่ทอง และชาวบ้านสระบัวก่ำ ในโครงการ นายอำเภอเยี่ยมบ้านยามเย็น ของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง
- สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจและจราจร ของสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง ตำบลหนองมะค่าโมง

- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายโคกพระ-วังน้ำโจน ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และสร้างความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน
- ช่วยซ่อมแซมถนนสายดงอู่ทอง-สระบัวก่ำ ร่วมกับชาวบ้านดงอู่ทอง
- สนับสนุนการจัดงานแข่งกอล์ฟการกุศล ของอำเภอด่านช้าง
- บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่บ้านสระบัวก่ำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย