THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
Career
Qualification
คุณสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อื่น
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยาย ธุรกิจขององค์กร
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
-กำกับดูแลการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการเงินของโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
-ตรวจสอบการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเพื่อนำเสนอและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
-วางแผนและบริหารจัดการในการนำโครงการที่ได้รับอนุมัติไปสู่การปฏิบัติ


  
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000 / การกำหนดกลยุทธ์การตลาด 
- มีความรู้การตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เกษตร/ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
Qualification
ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ  
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยาย ธุรกิจขององค์กร
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
-กำกับดูแลการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการเงินของโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
-ตรวจสอบการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเพื่อนำเสนอและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
-วางแผนและบริหารจัดการในการนำโครงการที่ได้รับอนุมัติไปสู่การปฏิบัติ


  
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการเงินด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/ การกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000
- มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Technology in Industry (Industry 4.0)
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
Qualification
เจ้าหน้าที่บัญชี
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา / ประจำสำนักงานโรงาน สุพรรณบุรี 1 อัตรา)
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา /  สำนักงานโรงงาน 1 อัตรา
จำนวนที่รับ :                  2 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          สำนักงานใหญ่  ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.
                              สำนักงานโรงงาน ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์   08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ
-บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี
-จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ
-จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ของบริษัทฯ
-บันทึกบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
-จัดทำรายงานบัญชีแยกประเภท/รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้/รายงานขายต่างๆ
 
 
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-3 ปี
- มีความรู้ ทางด้านมาตรฐานการบัญชี/ภาษีอากร/ระบบ ERP
- มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/ ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com