THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :        จันทร์ – เสาร์ เวลา  08:00 – 17:00 น.                 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร ฯลฯ  
 
 
หน้าที่หลักโดยสรุป  : 
      ดูแลงานด้านคลังสินค้าและวัตถุดิบ


งานและความรับผิดชอบหลัก  : 
งานวางแผน
-วางแผนการรับเข้าวัตถุดิบ-ส่งออกสินค้า กำหนดพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ
-วางแผนกำหนดระยะเวลาในการรับเข้าวางแผนร่วมกับทีมจัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์และสถานที่จัดเก็บ และติดตามแก้ไขปัญหา
-วางแผนรักษาสภาพวัตถุดิบและติดตามงานให้ดำเนินไปตามแผน
-วางแผนกำกับดูแลทรัพยากรให้เกิดการคุ้มค่าและเหมาะสมกับปริมาณงาน
-วางแผนการทำความสะอาดโกดังและอุปกรณ์ที่ใช้งานในหน่วยงาน,งานติดตามตรวจสอบ
-ทวนสอบการทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ให้ได้ตามแผน และได้มาตรฐานตามแนวทางการทำความสะอาด
-ติดตามทบทวนการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR –PAR) ของแผนกทั้งภายในและภายนอก
 
งานปรับปรุงและพัฒนา
-มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) แผนดำเนินงาน (Action Plan) และวางแผนงบประมาณ
-มีส่วนร่วมในการจัดอัตรากำลังคนเพียงพอกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
-ติดตามผลการดำเนินการตามแผน (Action Plan) ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน (Action Plan) ของผู้ใต้บังคับบัญชา
-รายงานผลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของKPI และการดำเนินงานตามแผน (Action Plan) ประจำเดือน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
-เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแผนก (Audit) จาก Auditor ภายในและภายนอก เช่น สถานที่,เอกสาร,ทีมงาน เป็นต้น
-ร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องทุกประเภทที่ภายในแผนกได้รับจากการตรวจประเมิน รวมถึงรับผิดชอบและผลักดัน ให้มีการแก้ไขป้องกัน ให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
-สนับสนุน สอนงานและช่วยเหลือ พนักงานในสังกัดในการดูแลรักษา อุปกรณ์และพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 
-ดูแลการเดินงานระบบ ERP ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของแผนก
คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเอทานอล,โรงงานน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรม Word Excel Power point ได้ดี
 5. หากมีประการณ์ทำงานด้วยการเดินงานระบบ ERPจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทักษะด้านการประสานงาน,วางแผนงาน,ภาวะผู้นำการบริหารคน

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบุคคล  เบอร์โทรศัพท์    035-969905-7 ต่อ 107,119
                                     E-MAIL :  jiranan.si@thaiagroenergy.com , potchamarn.w@thaiagroenergy.com
 
 
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อื่น
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-วางแผนการตลาดและผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมฮิวเมท (ปุ๋ย) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่น
-ศึกษาและพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
-จัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
-ประสานงานการจัดส่งและบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
-ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดจากลูกค้าและแหล่งอื่น เพื่อหาโอกาสและความเป็นไปได้ทางการตลาด รวมทั้งช่องทางในการหาตลาดใหม่ๆ

  
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 40-45 ปี มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 10 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง / ระดับบริหารการขาย 3-5 ปี ขึ้นไป
- ผ่านการฝึกอบรม ระบบ ISO 9001 & 14000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ทักษะ การกําหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคลและธุรการ  เบอร์โทรศัพท์   02-627-3890-4  ต่อ 51 ,52
                                                E-MAIL :  nongsamorn.t@thaiagroenergy.com ,
                                                                                           jariya.d@thaiagroenergy.com
 
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ผู้จัดการแผนกพัฒนาโครงการ
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยาย ธุรกิจขององค์กร
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
-กำกับดูแลการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการเงินของโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
-ตรวจสอบการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเพื่อนำเสนอและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
-วางแผนและบริหารจัดการในการนำโครงการที่ได้รับอนุมัติไปสู่การปฏิบัติ


  
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการเงินด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- อายุ 35-40 ปี ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/ การกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000
- มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Technology in Industry (Industry 4.0)
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคลและธุรการ  เบอร์โทรศัพท์   02-627-3890-4  ต่อ 51 ,52
                                                E-MAIL :  nongsamorn.t@thaiagroenergy.com ,
                                                                                           jariya.d@thaiagroenergy.com
 
 
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่บัญชี
( ประจำสำนักงานโรงาน สุพรรณบุรี 1 อัตรา)
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :            สำนักงานโรงงาน 1 อัตรา
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน                    ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์   08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
1.งานด้านบัญชี
  - บันทึกบัญชีระบบเจ้าหนี้ในระบบ ERP
  - บันทึกบัญชีระบบแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  - ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 
2.งานควบคุมและตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
  - สรุปการรับหรือการเบิกสินค้าคงเหลือประจำเดือน
  - สังเกตุการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 
3.งานอื่นๆ
  - จัดทำรายงานขายต่างๆ
  - ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 
 
 

 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-3 ปี
- มีความรู้ ทางด้านมาตรฐานการบัญชี/ภาษีอากร/ระบบ ERP
- มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/ ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบุคคล 035-969905-7 ต่อ 107 / E-MAIL :  jiranan.si@thaiagroenergy.com
 
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       ทำงานเป็นกะ
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ  
 
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
            ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS) 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หญิง อายุ  23 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเทคโนยีการหมัก, เคมีอุตสาหกรรม
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS office, และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบุคคล 035-969905-7 ต่อ 107 / E-MAIL :  jiranan.si@thaiagroenergy.com