THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อื่น
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-วางแผนการตลาดและผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมฮิวเมท (ปุ๋ย) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่น
-ศึกษาและพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
-จัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
-ประสานงานการจัดส่งและบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
-ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดจากลูกค้าและแหล่งอื่น เพื่อหาโอกาสและความเป็นไปได้ทางการตลาด รวมทั้งช่องทางในการหาตลาดใหม่ๆ

  
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 40-45 ปี มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 10 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง / ระดับบริหารการขาย 3-5 ปี ขึ้นไป
- ผ่านการฝึกอบรม ระบบ ISO 9001 & 14000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ทักษะ การกําหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
คุณสมบัติ
ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ 
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา )
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยาย ธุรกิจขององค์กร
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
-กำกับดูแลการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการเงินของโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
-ตรวจสอบการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเพื่อนำเสนอและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
-วางแผนและบริหารจัดการในการนำโครงการที่ได้รับอนุมัติไปสู่การปฏิบัติ


  
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการเงินด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- อายุ 35-40 ปี ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/ การกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000
- มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Technology in Industry (Industry 4.0)
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
คุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่บัญชี
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา / ประจำสำนักงานโรงาน สุพรรณบุรี 1 อัตรา)
 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา /  สำนักงานโรงงาน 1 อัตรา
จำนวนที่รับ :                  2 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          สำนักงานใหญ่  ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.
                              สำนักงานโรงงาน ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์   08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
-บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ
-บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี
-จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ
-จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ของบริษัทฯ
-บันทึกบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
-จัดทำรายงานบัญชีแยกประเภท/รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้/รายงานขายต่างๆ
 
 
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-3 ปี
- มีความรู้ ทางด้านมาตรฐานการบัญชี/ภาษีอากร/ระบบ ERP
- มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/ ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
คุณสมบัติ
นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
(ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร)

 
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                   1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          วันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.กองทุนประกันสังคม
3.กองทุนเงินทดแทน
4.ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.ค่าล่วงเวลา
10.ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
- ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร
- การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ วางแผน หรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
- การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงเตรียมข้อมูลให้พร้อม (Data Pre-processing) สำหรับการวิเคราะห์
- การสร้างตัวแบบ (Data Modeling) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนา Machine Learning เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงลึกของข้อมูล
- การจัดทำ Data Visualization และ Application Programming Interface (API)


 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 0-2 ปี ในการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ และ Machine Learning
- มีความรู้ระบบ ISO 9000 & 14000 / การกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร
- มีทักษะการจัดทำรายงาน Data Visualization นำเสนอผู้บริหาร / การเขียนโปรแกรมและการใช้งาน Library ในภาษา Python หรือ R  เพื่อ 
  งานวิเคราะห์ข้อมูลและ Machine Learning
- มีความรู้เกี่ยวกับ การสร้าง Application Programming Interface (API)
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com
คุณสมบัติ
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :           สำนักงานกรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ :                   1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :          วันจันทร์-วันศุกร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.        กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2.        กองทุนประกันสังคม
3.        กองทุนเงินทดแทน
4.        ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5.        โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.        วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7.        วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.        ชุดยูนิฟอร์ม
9.        ค่าล่วงเวลา
10.     ค่าที่พัก / ค่าอาหาร  
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
- ออกแบบจัดทำและพัฒนาโปรแกรมให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้งานในบริษัทฯ
- ดูแล ให้คำปรึกษา และแก้ไขโปรแกรม ERP
- ปฏิบัติงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เน็ทเวิร์ค, อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์เน็ทเวิร์ค, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- งานด้านเอกสารระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม


 
คุณสมบัติ
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - ประสบการณ์ในสายงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-3 ปี
 - ประสบการณ์ในสายงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0-1 ปี
 - มีความรู้ด้าน Programing / ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 - มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดฐานข้อมูล SQL Server / การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และอุปกรณ์เน็ทเวิร์ค
 - มีทักษะการเขียนโปรแรกม PHP MySQL/ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 - สามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินได้
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-627-3890 ต่อ 52/ E-MAIL : Jariya.d@thaiagroenergy.com