นโยบายคุณภาพ

  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน และมุ่งสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการแก่คู่ค้าด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ำที่ใช้ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO9001:2008
3. สร้างจิตสำนึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และจริงใจ
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)

  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน คือ :

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้ :
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14001:2004
- สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน และภายนอกโรงงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว Green Plant

2. ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและ หลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้ :
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่ำเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล

3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
บริษัทให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้ :

ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
- ผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากกากน้ำเสียของโรงงานด้วยระบบระบายน้ำ EVAPORATION
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
- จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุกประเภทในโรงงาน

ข) ด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามกำหนดเพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์
- นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตและการเกษตรในแปลงทดลองของบริษัท
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
- ไม่ระบายน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- ส่งเสริมการใช้น้ำด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด

ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยจากปล่อง Flue Gas ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน

4. ด้านสังคม
บริษัทตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทคงอยู่และ เติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการในระดับสังคมต่าง ๆ ดังนี้ :
ระดับองค์กร
- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ Competence Management - ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร - ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ระดับชุมชน
- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรม คุณธรรม และธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน