ผลิตภัณฑ์หลัก/ผลพลอยได้
ผลิตภัณฑ์หลัก

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง
การจำหน่ายเอทานอลจะอยู่ในรูปของเอทานอลแปลงสภาพ (Denature Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด และมีคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน (link: ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548)
โดยเมื่อนำเอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 85 จะได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และE85 ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิน

ผลิตภัณฑ์หลัก/ผลพลอยได้
ผลพลอยได้

โพแทสเซียม ฮิวเมท

โพแทสเซียม ฮิวเมต Potassium Humate สารสกัดจากฮิวมัส (Humus) สารอินทรีย์ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เป็นสารปรับปรุงดินที่สกัดจากธรรมชาติ ประกอบไปด้วยสารหลายชนิด อาธิเช่น mono-, di-, and tri-hydroxy acids, fatty acids, dicarboxylic acids, linear alcohols, phenolic acids, and terpenoids เป็นต้น มีคุณสมบัติดูดซับธาตุอาหารของพืชและปลดปล่อยอย่างช้าๆ คุณสมบัติโดยรวมเป็นสารคล้ายคีเลต ตลอดจนเป็นสารช่วยเพิ่มการดูดซึมเข้าเซลล์พืช